🏍 משלוח מהיר לכל המוצרים באתר (עד 3 ימי עסקים) *אפשרות לאקספרס

קנו ב-200 ש"ח וקבלו 10% הנחה | קנו ב-400 ש"ח וקבלו 15% הנחה
*לא כולל את מארז החלומות // אין כפל קופונים

תנאי השימוש

1 .מבוא

1.1 .אתר מיטיים השראה בקופסה )להלן: "האתר "(, הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת. בעל האתר ומפעילו הינו יואב דגני, שכתובתו מנחם בגין 121 תל אביב.

2.1 .תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין מיטיים לבין כל אדם, לרבות חברה )להלן: "המשתמש "( ויחולו על כל כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר )להלן: "פעולה"(.

3.1 .למען הסר ספק, בעצם השימוש באתר, מצהיר המשתמש כי קיבל את כל התנאים וההתניות הכלולים בו והינו מסכים לקיים את כל ההוראות הכלולות בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או יואב דגני ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

4.1 .ביצוע פעולה באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם :

▪ ​המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין )מתחת לגיל 18( או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהי א, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על- ידי קטינים באתר, מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי שימוש אלה.

▪ ​המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף; ▪ ​המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל,

אשר כתובתו הרשומה במשרד הפנים היא בישראל; ▪ ​המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף;

▪ ​המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ; 2 .תנאים כלליים

1.2 .לצורך ביצוע הזמנה באתר יכול המשתמש להרשם לאתר. במסגרת זו עליו למסור את שמו המלא, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני תקפה ופעילה ולבחור סיסמא )להלן: " המידע האישי "(. הרישום האמור הוא חד פעמי, לאחר מכן יוכל המשתמש לבצע הזמנות מבלי שיידרש להכניס את כל פרטי המידע האישי. לחלופין, למשתמש קיימת אפשרות לבצע הזמנות באתר ללא הרשמה. מיטיים לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

2.2 .בעת ההרשמה לאתר, מוצעת למשתמש אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית הדיוור שהתקבל. באחריות המשתמש לשים לב כי ביצע את ההסרה כנדרש.

3.2 .בסיום תהליך הרכישה, יידרש המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומרת לעצמה מיטיים את הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שייגרמו לה, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.

4.2 .מחירי המוצרים והשירותים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע"מ על- פי הוראות הדין, אך אינם כוללים דמי משלוח.

5.2 מיטיים מתחייבת לעשות ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים, שמקורם בטעות בתום לב, ומיטיים לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן. יובהר, כי מיטיים אינה מתחייבת להחזיק בכל רגע נתון מלאי של כל המוצרים המוצגים באתר.

6.2 מיטיים רשאית לעדכן מחירים של מוצרים ושירותים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת,

בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. המחיר התקף להזמנה שבוצעה, הינו המחיר שמוצג באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה על- ידי המשתמש. אם עודכן מחיר המוצר או השירות באתר, בטרם הושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחיר המעודכן באתר.

7.2 מיטיים רשאית להציע מבצעים, הטבות, לרבות קופונים, והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד אלה שצוינו במפורש. לא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה.

8.2 .מובהר כי מיטיים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

9.2 מיטיים שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

10.2 .תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על- ידי מיטיים ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי .

11.2 .החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

12.2 .האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

3 ​.המוצרים והשירותים המוצעים באתר

1.3 .האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר המבוקש. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג מידע, הכולל, בין היתר, פרטים אודות המוצר ומחירו )להלן: "דף המוצר "(.

2.3 מיטיים רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת ולהוסיף או להחסיר פרטים ממנו, לרבות לשנות את מחירו ולהסירו.

3.3 .מובהר כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל.

4.3 .לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני, איתה נרשם המשתמש, על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר ויודגש, כי משלוח הודעת הדואר האלקטרוני בדבר קליטת ההזמנה אינה מהווה ראיה בדבר אישור ההזמנה ואין במשלוח ההודעה כדי לחייב את מיטיים והוא רק מעיד

שפרטי ההזמנה נקלטו אצלה. 4 .מדיניות אספקה

1.4 .מוצרים ושירותים אשר התקבל בגינם הודעת אישור, יסופקו ישירות לכתובת אותה מסר המשתמש בעת רישומו לאתר ויסופקו באמצעות דואר שליחים. המוצרים יסופקו בהתאם לזמן האספקה המפורסם באתר או עד 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת האישור. מיטיים מתחייבת למסור לחברת המשלוחים את החבילות בזמן אך ייתכנו מעת לעת עיכובים במסירה ללקוח שמקורם בחברת המשלוחים.

2.4 .ככלל, ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ, בהתאם לאזורי החלוקה של חברת המשלוחים.

3.4 מיטיים אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת המשלוחים, אך עומדת לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה. מיטיים אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

5 .אחריות _______

1.5 מיטיים ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על- פי תנאי שימוש אלה.

2.5 נפלה טעות קולמוס בתיאור פרטיו של מוצר או שירות, לא יחייב הדבר את מיטיים ו/או את מי מטעמה.

3.5 מיטיים אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש במוצר או בשירות שרכש, שלא בהתאם להוראות

היצרן.

4.5 מיטיים תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים ושירותים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי מוצר או שירות שרכש באתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.

6 ​.הגבלת פרטיות

1.6 .הנתונים אותם מסר המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר, ישמרו במאגר המידע שמנהלת מיטיים ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 .יובהר, כי המשתמש לא חייב על- פי חוק למסור פרטי מידע אישי, אולם בלא למוסרם לא יוכל המשתמש לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.

2.6 מיטיים מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות פרטי המידע האישי של המשתמש, והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות לצורך יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים ושירותי דיוור אליהם נרשם.

7 ​.החזרות, החלפות וביטול עסקה על – ידי המשתמש

1.7 .המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 )להלן: " חוק הגנת הצרכן "( או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי. ביטולה של הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ולא בעל פה, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני אל שירות הלקוחות.

2.7 .בכל מקרה, ביטול העסקה, החלפת המוצר באחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

)א( לא נעשה כל שימוש במוצר ולא הוסרו תוויות המוצר. )ב( תכשיטים, מוצרי בישום, ספא וקוסמטיקה – בתנאי שאריזתם לא נפתחה. )ג( יובהר, כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, פרטי הלבשה תחתונה אינם ניתנים להחלפה או להחזרה. )ד( החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה

בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה אצל מיטיים והמוצר הוחזר בשלמותו. החלפת מוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה בו שימוש.

8 ​.ביטול עסקה על – ידי החברה מיטיים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר

ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע המשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: )א( אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי ;

)ב( אם לא נקלטו במערכת האתר פרטי כרטיס האשראי שבו התבצעה הרכישה ופרטיו המלאים של המשתמש;

)ג( בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; )ד( המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

)ה( המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; )ו( המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה

של האתר ​ ו/או בצד שלישי אחר כלשהו; )ז( אם לפי דעת מיטיים, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על- ידו באמצעות האתר

לצד שלישי בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.

)ח( בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות מיטיים לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון " – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

)ט( בנסיבות כאמור רשאית מיטיים לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר או שירות חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור מיטיים לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, לנזק בגין רכישת המוצר או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9 .אבטחת מידע

1.9 .האתר עומד בתקן DSS PCI שהינו תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים, באופן שפרטי המידע האישי של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מאובטחים ומוגנים על- ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או בשרתי מיטיים.

2.9 .יובהר, כי היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין מיטיים יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מיטיים בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו, לרבות בפרטי כרטיס האשראי שלו.

10 .שירות לקוחות לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם, ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה

בדוא"ל: metime.inspiration@gmail.com, בטלפון: 073-3744857 או באמצעות צ'אט באתר החברה.

1.11 .כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מיטיים בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו )לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'(, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

2.11 .אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם מיטיים, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד בתנאי השימוש ו/או בלא לקבל את הסכמתה של מיטיים מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה)אם וככל שתינתן(.

3.11 .בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מיטיים נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב .

12 .דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – מיטיים תהא לבתי המשפט השלום או המחוזי )ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת(.

0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקה לבנתיים :)חזור לחנות
הזנת קופון
פתח צא'ט
1
💬 יש לך שאלה?
MeTime התפתחות אישית
היי 👋
אפשר לשאול אותי כל שאלה שיש לך 😊
⤾ קליק ואני איתך
דילוג לתוכן